Rozdział 3. Instalacja

Spis treści

3.1. Zasilanie
3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy
3.1.2. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. USB
3.3.1. Podłączenie
3.3.2. Zasilanie
3.3.3. Sterownik dla systemu Windows
3.4. Wejścia pomiarowe
3.4.1. Miernik z interfejsem S300
3.4.2. Pomiar temperatury
3.4.3. Pomiar napięcia 0-10V
3.4.4. Pomiar prądu 0-20mA
3.4.5. Wejście zwierne/impulsowe
3.4.6. Wejście przełącznika

W typowej instalacji niezbędne jest zapewnienie zasilania modułu oraz połączenie z komputerem PC (lub innym urządzeniem) odczytującym dane. Do zasilania należy wykorzystać zewnętrzny zasilacz sieciowy, dowolne zewnętrzne źródło zasilania 12 V DC lub w specjalnej wersji POE można skorzystać z zasilania przez Ethernet (POE - Power Over Ethernet).

Do połączenia z komputerem PC przeznaczony jest port sieci Ethernet i USB.

3.1. Zasilanie

3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy

Najbardziej typowy sposób zasilania to zasilacz sieciowy 12V o wydajności min. 600mA (w przypadku wykorzystania wszystkich wejść typu S300 i ewentualnych zwarć na tych wejściach). Jeżeli wykorzystywane są moduły rozszerzeń, to należy odpowiednio uwzględnić pobór prądu przez te moduły.

3.1.2. POE

Power Over Ethernet – zasilanie przez kabel Ethernet pozwalające wyeliminować dodatkowy zasilacz sieciowy i znacząco uprościć instalację. Do zasilania przez POE wymagana jest specjalna wersja LB-480-POE, jak również wymagane są odpowiednie urządzenia sieciowe (switch z zasilaczem POE lub dodatkowy zasilacz typu midspan). W wersji POE można również używać dowolnego innego źródła zasilania, w razie braku zasilania POE.

3.2. Ethernet

3.2.1. Podłączenie

Moduł LB-480 należy przyłączyć do hub'a lub switch'a sieciowego za pomocą standardowego kabla Ethernet (skrętka RJ45, kabel prosty bez przeplotu).

Jeżeli moduł będzie podłączony bezpośrednio do karty sieciowej w komputerze, do połączenia wykorzystać należy odpowiedni kabel sieciowy z przeplotem.

3.2.2. Tryb pracy

Interfejs sieci Ethernet wbudowany w moduł LB-480 domyślnie pracuje w trybie autonegocjacji. Jeżeli wymagane są jakieś szczególne parametry transmisji, możliwe jest ręczne ustawienie dowolnej konfiguracji portu.

3.3. USB

3.3.1. Podłączenie

Moduł LB-480 należy podłączyć do portu USB komputera za pomocą standardowego kabla typu A/B:

3.3.2. Zasilanie

Moduł LB-480 ze względu na potencjalnie zbyt duży wymagany prąd zasilania nie może być zasilany z portu USB i wymaga własnego źródła zasilania.

Moduł LB-480 z izolacją galwaniczną portu USB wykorzystuje zasilanie z portu USB do zapewnienia działania samej izolacji galwanicznej od strony PC. Pobór prądu jest mały - max. 10 mA.

3.3.3. Sterownik dla systemu Windows

Moduł LB-480 wymaga instalacji dedykowanego sterownika dla prawidłowego działania w systemie Windows.

Systemy Windows 7 SP2, 8, 8.1, 10

W tych wersjach systemu, sterownik jest instalowany automatycznie, pod warunkiem że w ustawieniach systemu jest zezwolenie na automatyczne instalowanie sterowników.

Jeżeli sterownik nie zostanie zainstalowany automatycznie i system powiadomi o niepowodzeniu instalacji sterownika, należy włączyć automatyczne instalowanie sterowników:

Menu Start -> Panel Sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Sprzęt -> Ustawienia instalacji urządzeń -> Tak, automatycznie lub Zawsze instaluj najlepsze oprogramowanie sterownika z Windows Update.

System Windows 7 (SP1)

W systemie Windows 7, nawet jeśli sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, w Menedżerze Urządzeń będzie wyświetlana nieprawidłowa nazwa urządzenia (WinUsb zamiast LB-480). Mimo to urządzenie działa w pełni poprawnie i można na tym poprzestać. Jeśli chcemy mieć prawidłową nazwę urządzenia w Menedżerze Urządzeń, należy zainstalować sterownik wg opisu poniżej, dla starszych systemów.

Starsze systemy Windows

Dla starszych systemów Windows niezbędne jest zainstalowanie ręczne odpowiedniego sterownika.

Kolejność operacji:

  • pobrać sterownik,

  • rozpakować go w dowolnym tymczasowym miejscu na dysku w komputerze,

  • odnaleźć urządzenie w Menedżerze Urządzeń, lub jeśli system sam zapyta o sterownik, nie trzeba go szukać,

  • wybrać operację Zaktualizuj Sterownik,

  • wybrać opcję Przeszukaj komputer / Wskaż lokalizację,

  • wskazać wcześniej rozpakowany katalog ze sterownikiem,

  • jeżeli system poinformuje że nie może zweryfikować wydawcy, należy zatwierdzić instalację tego sterownika,

  • system powiniem poinformować o sukcesie instalacji.

3.4. Wejścia pomiarowe

Sposób podłączenia źródła sygnału zależny jest od typu tego źródła. Każde z wejść może pracować w dowolnym trybie niezależnie od pozostałych wejść, pozwalając dołączyć do każdego wejścia inny wariant źródła sygnału. Możliwe są następujące warianty:

3.4.1. Miernik z interfejsem S300

Sposób podłączenia miernika z interfejsem S300 jest następujący:

Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300

Rysunek 3.1. Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300


Zasilanie miernika S300 pochodzi z modułu LB-480. Polaryzacja linii nie ma znaczenia - każdy miernik z interfejsem S300 pracuje poprawnie przy dowolnym podłączeniu. Moduł jest zabezpieczony przed zwarciem linii S300 z ograniczeniem prądu do wartości ok. 50mA.

3.4.2. Pomiar temperatury

Pomiar temperatury odbywa się za pomocą sondy termistorowej lub Pt1000. Sposób podłączenia sondy temperatury jest następujący:

Schemat podłączenia czujnika temperatury - termistor

Rysunek 3.2. Schemat podłączenia czujnika temperatury - termistor


Schemat podłączenia czujnika temperatury - Pt1000

Rysunek 3.3. Schemat podłączenia czujnika temperatury - Pt1000


Sonda temperatury wyposażona jest w dedykowany termistor lub czujnik Pt1000, zapewniający optymalną dokładność i zakres pomiaru. Ze względu na rezystancyjny charakter czujnika, polaryzacja linii nie ma znaczenia.

Rozwarcie linii (brak czujnika) oraz zwarcie linii jest odpowiednio sygnalizowane przez moduł LB-480 - gaśnie dioda odpowiadająca danemu wejściu, stosowna informacja jest również dostępna przy odczycie danych, w formacie zależnym od protokołu komunikacyjnego.

3.4.3. Pomiar napięcia 0-10V

Ten tryb pracy wejścia pozwala na dołączenie dodatkowych czujników z wyjściem analogowym 0-10V. Sposób podłączenia źródła sygnału jest następujący:

Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V

Rysunek 3.4. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V


Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to masa, styk 2 to mierzone napięcie. Moduł LB-480 zabezpieczony jest przed skutkami odwrotnego podłączenia źródła sygnału, jak również przed przekroczeniem napięcia wejściowego nominalnego zakresu pomiaru.

3.4.4. Pomiar prądu 0-20mA

Ten tryb pracy wejścia pozwala na dołączenie czujników pomiarowych z wyjściem pętli prądowej 0-20mA. Sposób podłączenia źródła sygnału jest następujący:

Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V

Rysunek 3.5. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V


Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to masa, styk 2 ma polaryzację od strony źródła zasilania.

3.4.5. Wejście zwierne/impulsowe

Wejście zwierne pozwala na wykrycie stanu zwarcia linii (lub jej niskiej rezystancji, w pewnym zakresie). Wejście impulsowe pozwala na zliczanie impulsów zwiernych na wejściu. Polaryzacja linii nie ma znaczenia. Sposób podłączenia styku zwiernego jest następujący:

Schemat podłączenia styku zwiernego

Rysunek 3.6. Schemat podłączenia styku zwiernego


3.4.6. Wejście przełącznika

Wejście przełącznika z detekcją stanu linii pozwala na dołączenie styku zwiernego, z detekcją stanu zwarcia i przerwania linii. Pozwala to na bardziej niezawodną obsługę przełącznika niż wejście zwierne opisane powyżej - pozwala bowiem na wykrycie stanu awarii linii lub jej sabotażu. Polaryzacja linii nie ma tutaj znaczenia. Podłączenia należy dokonać wg następującego schematu:

Schemat podłączenia przełącznika z detekcją stanu linii

Rysunek 3.7. Schemat podłączenia przełącznika z detekcją stanu linii